ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ศักยภาพของแบคทีเรียที่แยกได้จากดินในจังหวัดจันทบุรีในการย่อยสลายไกลโฟเสท
Potential of Bacteria Isolated from Soils in Chanthaburi Province on Biodegradation of Glyphosate
จิรภัทร จันทมาลี และ วัชรี วรัจฉรียกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2563
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2022-02-25 14:38:11