ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (4C) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
The Development of Learning and Innovation skills (4C) of Students Bachelor Degree Faculty of Education Rambhai Barni Rajabhat University with Active learning Management Process
ธีรพงษ์ จันเปรียง , เจนวิทย์ วารีบ่อ และ สมปอง มูลมณี
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2563
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2022-02-25 15:05:23