ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่และแฮมเบอร์เกอร์ไก่โดยใช้น้ำพริกแกงป่าแสนตุ้ง
Development of Chicken Sausage and Chicken Hamburger by Using Saentung Spicy Curry Paste
พรชัย เหลืองวารี , หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ และ นภาพร จิตต์ศรัทธา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2563
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2022-02-25 15:25:04