ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การใช้เทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ตรวจหาเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides ในมะม่วงน้ำดอกไม้
Detection of Colletotrichum gloeosporioides in “Nam Dok Mai” Mango using Loop-Mediated Isothermal Amplification Method
เดือนเต็ม ทองเผือก , ศศิธร พุทธรักษ์ และ จิรภัทร จันทมาลี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2562
จากการศึกษามะม่วงน้ำดอกไม้ที่แสดงอาการของโรคแอนแทรคโนสที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides พบว่าเชื้อเจริญได้ช้าบนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) โคโลนีมีสีขาวอมเทา โคนิเดียเป็นเซลล์เดียว รูปไข่ และไม่มีสี สร้างสปอร์รูปทรงกระบอก การทดสอบการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายของเชื้อด้วยเทคนิค Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) พบว่าสามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อได้รวดเร็ว จากการทดลองสามารถพบได้ 20 ตัวอย่าง การทดสอบค่าความไวพบว่าความไวของเชื้อที่ตรวจสอบได้ คือ 50x10-4 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และการตรวจวิเคราะห์ความจำเพาะของเชื้อ พบว่าสามารถตรวจเชื้อ C. gloeosporioides ได้อย่างจำเพาะ โดยไม่จับกับเชื้อชนิดอื่น วิธีตรวจวิเคราะห์เชื้อด้วยเทคนิคแลมป์เป็นการตรวจดีเอ็นเอในระดับอณูชีววิทยาซึ่งมีความแม่นยำสูง และสะดวกรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้เป็นจำนวนมากโดยใช้ปริมาณดีเอ็นเอเพียงเล็กน้อย
The study of the anthracnose disease symptoms in “Nam Dok Mai” mango which caused by Colletotrichum gloeosporioides infection showed that slow colony growth on potato dextrose agar (PDA) grayish white colony, Single cell conidia, oval and colorless and cylindrical spores. The determination of Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP), It was found that the analyzed from the experiments 20 samples. The study of the sensitivity of DNA detection was found at 50x10-4 ug/ml. The detection of specificity for other bacteria was found that it did not show any cross-reactivity with other bacterial species. The LAMP technique is a highly accurate DNA at the molecular biology and rapid test. The analyzed most number of samples by using a few of DNA.
แอนแทรคโนส, ดีเอ็นเอไบโอเซ็นเซอร์, แลมป์
Anthracnose, DNA biosensor, LAMP
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2022-03-29 15:37:25