ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาเชิงบูรณาการตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาพื้นที่สองตำบลในเขตทุ่นระเบิดของจังหวัดจันทบุรีและตราด
The Community Potential on Integrative Development in Thailand - Cambodia Border Stepping towards the ASEAN Community: the Case Study of 2 Districts in Landmine Areas of Chanthaburi and Trat
กนกวรรณ อยู่ไสว , จำลอง แสนเสนาะ และพรทิวา อาชีวะ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2558
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2022-05-05 14:02:01

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด