ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารขนาดเล็ก
Solar-Assisted Air Conditioning System For Small Building
ชีวะ ทัศนา และโชติ เนืองนันท์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2558
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้ในระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารขนาดเล็ก โดยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารตัวกลาง (น้ำบริสุทธิ์) ปริมาณ 15.0 ลิตร ที่มีอัตราการไหล 5.00 กิโลกรัมต่อนาที และ สารตัวกลางจะไหลอยู่ภายในท่อทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.4 มิลลิเมตร ยาว 30.0 เมตร ขดอยู่ในบริเวณแผงผลิตความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบขนาด 2.20 ตารางเมตร ผลการศึกษา พบว่า ระบบทำความร้อนพลังงานงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบทำให้สารตัวกลางที่ไหลภายใน ท่อทองแดงมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 48.5 องศาเซสเซียส และสารตัวกลางที่อยู่ภายในถังกักเก็บความร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 52.0 องศาเซสเชียส อย่างไรก็ตามความร้อนที่ได้ยังคงไม่เพียงพอที่จะทำให้สารตัวกลางมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 60.0 - 100 องศาเซลเซียส ดังนั้น ไม่สามารถนำพลังงานความร้อนที่ผลิตได้ไปใช้ในระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ได้
In this research, we studied focusing on the feasibility of a solar-assisted air conditioning systems for small building by using solar energy. We investigated the temperature change of an intermediate matter (purity water) amount 15.0 liters, which They have a flow rate 5.00 kilogram per minute. An intermediate matter flows in a copper pipe, that has an diameter of 10.4 millimeters and a length 30-meter of pipe is coiled within an area 2.20 square meters of the flat solar panel. Our experimental results shown that the flat-panel solar-powered heating system allowed the medium flowing inside the copper tube to a maximum average temperature of approximately 48.5 degrees. The medium contained in the heat storage tank had the highest average temperature of about 52.0°C. Therefore, flat solar panel and solar collector can’t be used in solar-assisted air conditioning system.
ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ความร้อนและอุณหภูมิ การกักเก็บความร้อน
Solar-Assisted Air Conditioning, Heat and Temperature, Thermal Collector
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2022-05-05 14:05:57

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด