ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาองค์ความรู้ของบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด
The knowledge of the person responsible for the work culture in Chanthaburi, Rayong, Trat.
ปัญญา วงศ์ต่าย, ปราโมทย์ สุวรรณา และแสงอุทิศ พรมเมือง
สำนักศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัย
2559
การวิจัยเรื่องการศึกษาองค์ความรู้ของบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลงานของบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ในภาคตะวันออกทั้งสามจังหวัดคือ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด มีด้วยกันทั้งหมดห้าสาขาคือ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ สาขาภูมิปัญญาพื้นบ้าน สาขาศิลปะการแสดง และสาขากีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรมได้การสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง คณะผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการทำวิจัยชุดนี้โดยใช้การสำรวจ ด้านศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออก จากการสัมภาษณ์บุคคลที่ทรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมและการละเล่น การสังเกตุแบบมีส่วนร่วมจากกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการแสดง โดยผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารบางส่วนเพื่อเป็นฐานข้อมูลและนำไปพรรณนาผลการวิจัยในครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า ในภาคตะวันออกมีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์ของตนเองค่อนข้างชัดเจน ได้ค้นพบผลงานของบุคคลผู้เป็นปราชญ์แห่งแผ่นดินหลายท่าน และผลงานของผู้ที่ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งบุคคลที่มีความสามารถด้านงานวัฒนธรรมจำนวนมาก นอกจากนี้ผลงานของบุคคลเหล่านั้น มีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการมอบรางวัลเพชรวัฒนธรรมถิ่นบูรพาทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
The knowledge of the person responsible for the work culture in Chanthaburi, Rayong, Trat. Its aim is to study the works of individuals who well and have made outstanding contributions to culture in both eastern regions Three provinces is Chanthaburi, Rayong and Trat. There are five branches in total. Branch Visual Arts ,branch of literature Field, branch folk wisdom Arts and Performance And sports and recreation fields. In order to promote and encourage people who work in culture to be able to create work continuously, the research team used tools in this research was conducted using the Eastern Cultural Survey. Interviews with people with values of art, culture and play. The participatory observation of the activities related to the show, the investigators have compiled some papers to base their descriptions of the results of the previous study. The results of this research were found that In the eastern region, there is a wide variety of cultures, with quite a clear identity, discovered the works of many of the land sages, and passed away. Of the person who intends to create the work Including people with many cultural talents. Of these people are creating works continuously every year. As a result, there is a Diamond Award for Burapha culture every year since 2015 until now.
บุคคลที่สร้างสรรค์ผลงาน, วัฒนธรรมภาคตะวันออก, เพชรวัฒนธรรมถิ่นบูรพา
people who create works, Eastern culture, Burapha local culture
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2022-05-05 14:26:23

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด