ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาถังขยะมูลฝอยในชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
The Development of Solid Waste Bin in Chanthaboon Waterfront Community, Chanthaburi Province
ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร , กฤติยา เกิดผล , พงศธร จันทร์ตรี และ วิทวัส สิงห์สังข์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2564
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2022-06-01 10:17:44