ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี
Application development logistics cost analysis a group of famers grow fruit in Chanthabori
ศศินภา บุญพิทักษ์, ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และ ภัสสร บุญพิทักษ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2564
การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ และกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้น ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยนำระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) มาวิเคราะห์หาต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์นั้น พบว่า กิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 7 กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดซื้อ, การบริหารสินค้าคงคลัง, การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ, การเคลื่อนย้ายวัสดุ, การขนส่ง, การติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์, คลังสินค้าและการจัดเก็บ โดยนำไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย พบว่ากระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาต้นทุนและกิจกรรมโลจิสติกส์ 2) การออกแบบระบบ 3) ลงมือพัฒนา และ 4) การทดสอบ ดังนั้นประโยชน์ที่จะได้รับจากแนวทางการพัฒนาการพัฒนาแอปพลิเคชัน 1) ได้แอปพลิเคชันการเก็บต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย 2) ได้ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรในทุกๆปี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือนักวิจัย เพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ให้กับเกษตรกร 3) สามารถจัดทำค่าเปรียบเทียบต้นทุนย้อนหลังในแต่ละปีเพื่อวัดประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนโลจิสติกส์ต่อไป
This research employed activity-based costing system to analyze the logistics cost and logistics activities of longan farmer group in Pong Nam Ron district, Chanthaburi Province. Seven logistic activities were found including purchasing, Inventory Management, order processing, material handling, transportation, logistic communication, and warehousing and storage. These activities led to the application development guideline for longan farmers. The process of the application development comprised 4 steps: logistics cost and activity analysis, system design, action, and testing. The benefits of the development were 1) acquiring an application for collecting logistic cost of longan farmers, 2) having the data of annual logistic cost which could be useful for related agencies or researchers to find the ways to reduce logistic cost, and 3) having numerical data for cost comparison which could be used for measuring logistic cost efficiency.
ต้นทุนโลจิสติกส์, จันทบุรี, แอปพลิเคชัน, ลำไย
Logistic cost, Chanthaburi, Application, Longan
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2022-06-01 10:24:12

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด