ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศเพื่อประเมินความเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศในเขตชุมชนของเทศบาลเมืองจันทบุรี
Air Quality Index Application for Risk Assessment from Air Pollution in Urban Boundary of Chanthaburi Municipality
จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ และ ศุทธินี เมฆประยูร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2564
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2022-06-10 14:09:47