ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการแปรรูปเศษพลอยทัวร์มาลีนเหลือทิ้งจากกระบวนการเจียระไนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยกระบวนการออกแบบ
The Technique Development of Tourmaline Scraps Processing from Cutting and Polishing Process to Create Added Value Via the Design Process
ภัทรา ศรีสุโข, วรฉัตร อังคะหิรัญ, ภัทรบดี พิมพ์กิ, นฤมล เลิศคำฟู, กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล และสุรพงษ์ ปัญญาทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2564
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการแปรรูปเศษพลอยทัวร์มาลีนเหลือทิ้งจากกระบวนการเจียระไน จากนั้นนำมาออกแบบและพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จากการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มเศษพลอยทัวร์มาลีนเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแรกเศษพลอยกลุ่มคัดพลอย คือ เศษพลอยทัวร์มาลีนที่ซื้อมาแล้วถูกคัดออก เนื่องจากสีไม่สวย มีขนาดเล็กเกินไป มีรอยแตกภายในมากไม่สามารถเจียระไน ได้แก่ เศษพลอยทัวร์มาลีนแท่งตามรูปทรงของผลึกทัวร์มาลีน และเศษพลอยทัวร์มาลีนขนาดเล็กมีรอยแตกภายในมาก มีลักษณะเป็นเม็ดกลมเล็กขนาดไม่แตกต่างกันมาก แต่มีสีที่สดสวยงามกว่ากลุ่มอื่นและมีความแวววาว กลุ่มที่สองเศษพลอยกลุ่มตัดแต่งทรง คือ เศษพลอยที่เหลือจากการตัดแต่งทรงพลอยมีตำหนิและรอยแตกมากไม่มีความแวววาว มีหน้าเรียบที่เกิดจากรอยตัดแต่งเศษพลอยมีลักษณะเป็นแผ่นมีทั้งแบนหรือหนา มีหลากหลายขนาดทั้งชิ้นเล็กและใหญ่ ผลการหาแนวทางการแปรรูปเศษพลอยทัวร์มาลีนเหลือทิ้งได้ดังนี้ เศษพลอยแท่งตามรูปทรงของผลึกทัวร์มาลีน ทำการแปรรูปเศษพลอยแท่งตามรูปทรงของผลึกทัวร์มาลีน ทำให้เงาขึ้นด้วยผงเพชรและตัดเป็นแท่งตามที่ต้องการ เศษพลอยทัวร์มาลีนขนาดเล็กมีรอยแตกภายในมากทำการแปรรูปเศษพลอยขนาดเล็กแต่ยังมีสีที่สวยใช้เทคนิคหล่อเศษพลอยกับ อิพ็อกซีเรซิ่น และการแปรรูปเศษพลอยทัวร์มาลีนที่เหลือจากการตัดแต่งทรงพลอยมีลักษณะ แบนเรียบมีลักษณะเหมาะแก่การทำงานโมเสก โดยใช้ดินโพลิเมอร์เคลย์เป็นตัวประสานระหว่างตัวเรือนกับเศษพลอยและเคลือบเงาด้วยยูวีเรซิ่น ช่วยเพิ่มความเงาแล้วยังช่วยให้ชิ้นงานเศษพลอยไม่หลุดง่าย จากนั้นนำผลการแปรรูปเศษพลอยทัวร์มาลีน จากการศึกษาทิศทางเครื่องประดับปี พ.ศ. 2565 และผลสำรวจความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบเป็นต้นแบบเครื่องประดับร่วมกับผู้ประกอบการ และคัดเลือกแบบร่างโดยผู้เชี่ยวชาญแบบร่างที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ชื่อผลงาน Sparkle log มีแนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับแหวนที่จะสื่อถึงจิตวิญญาณที่เป็นธรรมชาติ ความงามตามธรรมชาติ ดังนั้น จึงนำเศษพลอยทัวร์มาลีนรูปแท่งผลึกตามธรรมชาติมาออกแบบโดยได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 4.47 เพื่อนำไปผลิตเป็นต้นแบบเครื่องประดับ
การออกแบบ, เครื่องประดับ, เศษพลอยทัวร์มาลีน
Design, Jewelry, Tourmaline scraps
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2022-08-19 15:55:16