ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อประเมินผู้ส่งมอบวัตถุดิบของผู้ผลิตผลไม้แปรรูป
Decision Support System for Material Supplier Evaluation of Processed Fruit Manufacturer
กฤติยา เกิดผล , ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร , สำราญ ชำโสม และ ดวงมณี ทองคำ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2564
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2023-03-08 14:20:44