ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

เปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบกรองด้วยแมงกานีสกรีนแซนด์กับระบบกรองแก้วเพื่อกำจัดเหล็กและแมงกานีสในน้ำบาดาล
Comparison of Iron Removal in Groundwater with Manganese Green Sand and Glass Filter Media
เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา , อลงกต ไชยอุปละ , ชาตรี งามเสงี่ยม และ กฤติยาภรณ์ คุณสุข
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2564
เป็นการเปรียบเทียบการกำจัดเหล็กในน้ำบาดาลด้วยสารกรองสองชนิดคือแมงกานีสกรีนแซนด์กับสารกรองแก้ว โดยทดลองในสภาพน้ำบาดาลจริงที่มีค่าเหล็กละลายในน้ำอยู่ในช่วง 3-5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้ถังกรองที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดขนาด 8 นิ้ว x 44 นิ้ว ซึ่งผลการทดลองพบว่าความสามารถของสารกรอง ทั้งสองชนิดสามารถลดปริมาณเหล็กในน้ำบาดาลได้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยสารกรองแก้วจะให้ปริมาณน้ำต่อรอบการกรองได้มากกว่าเมื่อพิจารณาจากค่าอัตราการกรองในจุดที่จะทำการล้างย้อนซึ่งจะมีค่าสูงกว่าสารกรองแมงกานีสกรีนแซนด์
This was a comparison of iron removal in groundwater with two types of filters, manganese green sand and glass filters. The experiment was conducted in groundwater site with soluble iron in the range of 3-5 mg/l by using a filter tank that is commercially available in the market size 8 inch x 44 inch The results showed that the ability of both types of filters can reduce the iron content in groundwater by not more than 1.0 mg/l. The glass filter yields more water per filtration cycle considering that the filtration rate at the backwashing point was higher than the manganese green sand filter.
น้ำบาดาล, ปริมาณเหล็ก, ถังกรอง, แมงกานีสกรีนแซนด์, สารกรองแก้ว
groundwater, iron solution, filter tank, manganese green sand, glass media.
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2023-03-08 14:27:25