ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การส่งเสริมการรับรู้กฎหมายลิขสิทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
Promoting the Acknowledgement of Copyright Law of Rambhai Barni Rajabhat University Students Using Multimedia
ชินะกานต์ แสงอำนาจ, เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ และ อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
งานวิจัย
2564
การรับรู้, กฎหมายลิขสิทธิ์, สื่อมัลติมีเดีย
Acknowledgement, Copyright Law, Multimedia.
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2023-03-08 14:45:53