ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การประเมินมูลค่าสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นจากการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี
Assessment of Increasing Value of Welfare from Solving Stray Dog Problems in Thachang Subdistrict, Chanthaburi Province
ธงชัย ศรีเบญจโชติ , สุรีย์พร พานิชอัตรา , อัญชลี อุทัยไขฟ้า , พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร และ เพ็ญศิริ สมารักษ์
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2564
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2023-03-08 15:31:54