ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดจันทบุรี
Creating a Learning Innovation Based on Positive Psychology to Encourage English Communication Skills of Border Patrol Police School Students in Chanthaburi
นิศากร หวลจิตร์, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, วินิชยา วงศ์ชัย และ ประยุทธ์ บุตตา
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2564
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2023-03-09 10:07:36