ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน : ภาพปะติดจากเสื่อกก ชุมชนท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
Development and Adding Value of Community Products: Collages from the Case Study of Local Wisdom on Suea Kok (Read Mat) Weaving at Thachalaep Village, Bangkaja Sub-district, Muang District, Chanthaburi Province
เบญจพร ประจง และ ธนวัฒน์ กันภัย
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2564
การวิจัยเรื่องการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน : ภาพปะติดจากเสื่อกก ชุมชนท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นการวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านทัศนศิลป์ให้เป็นประโยชน์ในการออกแบบสินค้าชุมชนประเภทภาพปะติดจากเศษเสื่อกกให้กับชุมชนท่าแฉลบ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทดลองใช้เสื่อกกสร้างสรรค์ภาพปะติด 2) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพปะติดประดับผนังด้วยเสื่อกกให้กับชุมชนท่าแฉลบ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประธานศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ ช่างผู้ผลิต ภาพประดับตกแต่งผนังด้วยเสื่อกก สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ จำนวน 3 คน ตัวแทนชุมชน อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ จำนวน 2 คน นักออกแบบ ของที่ระลึก จำนวน 2 คน เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการถอดบทเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) การทดลองใช้เสื่อกกสร้างสรรค์ภาพปะติดสำหรับประดับตกแต่งผนัง เป็นการนำองค์ความรู้ด้านศิลปะในการนำเศษเสื่อกกที่เหลือจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้ว มาสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการปะติด ซึ่งจากการทดลองได้ผลงานภาพติดด้วยเศษเสื่อกก ซึ่งมีความแปลกใหม่ มีพื้นผิวที่น่าสนใจ สีสันสดใส 2) การสร้างสรรค์ผลงานภาพปะติดประดับผนังด้วยเสื่อกกให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ โดยได้แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจากการลงพื้นที่ชุมชน การสำรวจ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การถอดบทเรียนนำมาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบฯ จำนวน 10 ชิ้น ได้รับการประเมินผลการออกแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการคืนข้อมูลสู่ชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรูปแบบสินค้าของชุมชนด้วยอัตลักษณ์ของตนเองหรือสร้างความแตกต่างในสินค้า ประเภทเดียวกันจากชุมชนอื่นได้
Research on development and value addition of community products : collage from reed mats, Tha Chalab Community, Bang Kacha Sub-district, Muang District, Chanthaburi Province is a research that aims to seek knowledge and apply knowledge of visual arts usefully in designing community products in the category of collages made from reed mats for Tha Chalab Community. The objectives were 1) to experiment with reed mats to create collages and 2) to create collages to decorate the walls with reed mats for Tha Chalab Community. The sample group was the chairman of the Ban Tha Chalab Mat Group, the chairman of the Community Enterprise Learning Center, a craftsman who decorated the wall with reed mats, members of Ban Tha Chalab Mat Community Enterprise Group, 3 people, community representatives, 2 instructors in art-related subjects, and 2 souvenir designers. The research tools are interview form, group discussion, and lesson learned. The results of the research were as follows: 1) reed mats were used to create collages for wall decoration. It is the use of knowledge in the art of using reed mats leftovers from product processing and get creative with patching techniques. From the experiment, the results of the picture attached with the reed mat is new with interesting textures and bright colors and 2) creating collages to decorate the walls with reed mats for Ban Tha Chalab Mat Community Enterprise Group was to create works from community visits, surveys, interviews, and group discussions. The lesson learn leads to the process of creating 10 prototype works evaluated by design experts and returning information to the community. This is for the benefit of product development reflecting local wisdom with creative economy concepts and create added value to the product model of the community with its own identity or to make a difference in the same type of from other communities.
การพัฒนา, การเพิ่มมูลค่า, สินค้าชุมชน, ภาพปะติดจากเสื่อกก,ชุมชนท่าแฉลบ
development, value-added, community products, reed mat collage, Tha Chalab Community
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2023-03-09 10:34:59