ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

รูปแบบการปฏิบัติตนตามหลักการครองใจคนของครูในโรงเรียนจังหวัดจันทบุรี
Self-practice Models Based on Principles to Win People is Hearts for School Teachers in Chanthaburi Province
พัชรินทร์ รุจิรานุกูล และ อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2564
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2023-03-09 13:45:17