ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การสร้างสรรค์ตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบด้วยองค์ความรู้ ด้านวัสดุเรซิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอย จังหวัดจันทบุรี
The Creation of D.I.Y Jewelry from Rough Gemstones Based on the Knowledge of Resin Materials for Tourism Promotion of Gem Mines Community in Chanthaburi
ภัทรบดี พิมพ์กิ, ภัทรา ศรีสุโข, วรฉัตร อังคะหิรัญ, พนม จงกล และ กรกนก สนิทการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2564
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2023-03-09 14:38:19