ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ภาพตัวแทนเด็กดีในข่าวสังคมออนไลน์
Representation of Good Child in Online Social News.
สริตา ปัจจุสานนท์ และ พัชรินทร์ เสือสาวะถี
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2564
งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร เพื่อศึกษาภาพตัวแทนเด็กดีที่นำเสนอผ่านข่าวสังคมออนไลน์ จำนวน 100 ข่าว และเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษามีดังนี้ 1) กลวิธีทางภาษาที่ประกอบสร้างภาพตัวแทนเด็กดี พบว่า มีการใช้คำเรียกร่วมกับการใช้คำ หรือชุดคำ จำนวน 9 กลุ่มความหมาย เพื่อประกอบสร้างภาพตัวแทนเด็กดี ได้แก่ เด็กดีคือเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี และเด็กดีคือสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 2) วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมที่สัมพันธ์กับการประกอบสร้างภาพตัวแทนเด็กดี ได้แก่ กระบวนการผลิตและกระจายตัวบท ข่าวสังคมออนไลน์เป็นตัวบทที่ผลิตโดยสื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์ของการผลิต คือ เพื่อนำเสนอข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างมีจุดประสงค์ คือ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของเด็กดีและถ่ายทอดค่านิยมของเด็กดีที่สังคมไทยพึงปรารถนา ด้านกระบวนการบริโภคและตีความตัวบท สื่อความถึงภาพตัวแทนของเด็กดีในลักษณะต่าง ๆ ผ่านการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ และ 3) วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการประกอบสร้างภาพตัวแทนเด็กดี สังคมและวัฒนธรรมไทยมีผลต่อการสร้างภาพตัวแทนเด็กดี ได้แก่ ค่านิยมเรื่องความอาวุโส ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการศึกษา และภาพตัวแทนเด็กดียังส่งผลต่อการกำหนดกรอบหน้าที่ของเด็กไทยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อีกด้วย
This documentary research study aimed to investigate representation of good child in 100 online social news and the findings were presented in analytical descriptive way. It was found from the study of language strategies using to represent a good child that there were 9 words or groups containing the establishment of a good child such as a good child is a good role model, and a good child is a good member of society and country. Discourse practice relating to create representation includes; 1) a process to produce and distribute the contents, the contents of social news are produced by mass media with the main purpose to present news or incidents occurring in a daily basis; 2) then, it has been passed through selection process with the purpose to implant desirable characteristics of a good child as well as to transfer value of good child that Thai society need, and 3) the processes of consumption and interpretation, the representation of desirable characteristics of a good child can be interpreted in several ways through the news or incident reporting. In addition, sociocultural practice also has an impact on creation of representation of a good child. They are values on seniority, the loyalty on nation, religion and, monarchy, and education. Moreover, the representation of a good child influences on the establishment of duty of good child to have desirable characteristics.
ภาพตัวแทน, เด็กดี, ข่าวสังคมออนไลน์
Representation, good child, online social news
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2023-03-09 15:20:36