ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การเจริญเติบโตและปริมาณไฟโคไซยานินของสไปรูลิน่าที่เลี้ยงด้วยน้ำหมักตะกอนของเสียจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและน้ำหมักเคยในสัดส่วนที่แตกต่างกัน
Growth and Phycocyanin Content in Spirulina Culture in Different Proportions of Fermentation from Sludge in Aquaculture Pond and Krill Fermented Water
สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ำ, คณิสร ล้อมเมตตา และ สราวุธ แสงสว่างโชติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2564
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2023-03-09 15:29:00