ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการต่อการเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตของนักศึกษา คณะครุศาสตร์
The Development of an Integrative Group Counseling Program on Growth Mindset of Faculty of Education Students
อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ และ หทัยชนก อินลบ
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2564
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2023-03-09 16:00:14