ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เพื่อสอดรับกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
GUIDELINE FOR COMMUNITY-BASED TOURISM DEVELOPMENT TO BE IN LINE WITH THE EEC IN WAN YAO, KHLUNG DISTRICT, CHANTHABURI PROVINCE
สมพงษ์ เส้งมณีย์, เหมือนฝัน คงสมแสวง และ สุทธินันท์ โสตวิถี
คณะนิเทศศาสตร์
งานวิจัย
2565
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2023-03-09 16:17:18

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด