ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

สถิติงานวิจัย

สถิติงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนต่าง ๆ

กราฟสถิติงบประมาณ
ข้อมูลสถิติงบประมาณ หน่วยอ้างอิง (บาท : THB)
ปีงบประมาณ สถิติงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนต่าง ๆ
งบวิจัยภายใน รวมงบวิจัยภายใน งบวิจัยภายนอก รวมงบวิจัยภายนอก
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณกองทุน งบรายได้ สกอ. โครงการภายใต้ อื่น ๆ
25565,567,310.00958,000.00150,000.006,675,310.00888,331.00140,157.501,028,488.50
25576,221,000.001,054,600.00105,000.007,380,600.002,010,000.00101,568.502,111,568.50
255817,751,337.002,267,410.00205,000.0020,223,747.001,350,000.001,783,864.003,133,864.00
255916,201,875.001,620,700.000.0017,822,575.00980,000.003,885,304.004,865,304.00
25600.000.000.000.000.000.000.00
25610.000.000.000.000.000.000.00
25620.000.000.000.000.000.000.00
25630.000.000.000.000.000.000.00
25640.000.000.000.000.000.000.00
25650.000.000.000.000.000.000.00
รวม45,741,522.005,900,710.00460,000.0052,102,232.005,228,331.005,910,894.0011,139,225.00
     รวมงบประมาณทั้งหมด63,241,457.00