ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

สถิติงานวิจัย

สถิติงบประมาณโครงการวิจัยแบ่งตามหน่วยงาน

กราฟสถิติงบประมาณโครงการวิจัย
ข้อมูลสถิติงบประมาณโครงการงานวิจัยแบ่งตามหน่วยงาน หน่วยอ้างอิง (บาท : THB)
หน่วยงาน ปีงบประมาณ รวมงบประมาณทั้งหมด
2556255725582559256025612562256325642565
คณะครุศาสตร์464,875.00652,700.001,310,000.00926,500.000.000.000.000.000.000.003,354,075.00
คณะนิติศาสตร์0.00108,000.00280,000.00150,000.000.000.000.000.000.000.00538,000.00
คณะนิเทศศาสตร์0.00205,200.00567,800.00976,300.000.000.000.000.000.000.001,749,300.00
คณะพยาบาลศาสตร์0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์807,500.002,382,350.005,929,750.005,204,240.000.000.000.000.000.000.0014,323,840.00
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0.0040,000.00336,950.00630,100.000.000.000.000.000.000.001,007,050.00
คณะวิทยาการจัดการ107,000.001,686,450.003,093,380.005,717,125.000.000.000.000.000.000.0010,603,955.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี904,740.00161,500.001,854,570.001,881,510.000.000.000.000.000.000.004,802,320.00
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์0.0085,000.001,716,830.001,403,600.000.000.000.000.000.000.003,205,430.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร4,323,071.003,271,850.005,366,997.00902,500.000.000.000.000.000.000.0013,864,418.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม761,455.00492,550.002,580,470.004,896,004.000.000.000.000.000.000.008,730,479.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา290,157.50406,568.50320,864.000.000.000.000.000.000.000.001,017,590.00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
สำนักศิลปวัฒนธรรม45,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0045,000.00