ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

สถิติงานวิจัย

สถิติจำนวนโครงการวิจัยแบ่งตามหน่วยงาน

กราฟสถิติโครงการวิจัย
ข้อมูลสถิติจำนวนโครงการงานวิจัยแบ่งตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ปีงบประมาณ รวมโครงการ
2556255725582559256025612562256325642565
คณะครุศาสตร์1115192712178890126
คณะนิติศาสตร์048632121027
คณะนิเทศศาสตร์0510448201135
คณะพยาบาลศาสตร์00000001001
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์815262654012087
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ139634010027
คณะวิทยาการจัดการ7781438531157
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3518261224111160116
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์024414100016
คณะเทคโนโลยีการเกษตร1513171513107550100
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม13820281816109131136
สถาบันวิจัยและพัฒนา768002010024
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ00000001001
สำนักศิลปวัฒนธรรม10010001003