ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2561 แนวทางการนิเทศติดตามผลการจัดการความรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพโดยการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
งานวิจัย เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ และ ฬิฏา สมบูรณ์ คณะครุศาสตร์
2 2561 การหาค่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางและความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างง่าย โดยใช้เทคนิคการเคลื่อนที่แบบเพนดูลัมกรวย
งานวิจัย โชติ เนืองนันท์ และ ชีวะ ทัศนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 2561 การตรวจเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ด้วยวิธีดีเอ็นเอไบโอเซ็นเซอร์แบบ วัดค่าสีจากสัตว์ปีกในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย เดือนเต็ม ทองเผือก , ปรัชญา เฉลียวฉลาด และ วัชรี วรัจฉรียกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 2561 การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ถาวร ฉิมเลี้ยง , สุพร สังข์สุวรรณ และ คณิสร ล้อมเมตตา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5 2561 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดของนักศึกษาวิชาชีพครูในยุคการศึกษาไทย 4.0
งานวิจัย นภัส ศรีเจริญประมง และ วราลี ถนอมชาติ คณะครุศาสตร์
6 2561 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ได้กระบวนการบริหารจัดการ และการประเมินผลนโยบาย: กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดแปลงใหญ่ ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย นักรบ เถียรอ่ำ , ชูวงศ์ อุบาลี และ อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 2561 การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนโดยแบบจำลองปริมาณผลผลิตทุเรียน ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย นิทัศนีย์ เจริญงาม และ วิทมา ธรรมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 2561 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการประเพณีนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวงปี 2560
งานวิจัย ปัญญณัฐ ศิลาลาย , ละเมียด ควรประสงค์ และ วิภาดา เที่ยงทางธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา
9 2561 การพัฒนาเครื่องคัดแยกผลไม้ต้นแบบสำหรับชุมชนเกษตรกรรมในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ปัญญา วงศ์ต่าย และ คมสัน มุ่ยสี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 2561 การขยายพันธุ์เนตรม่วงในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ์
งานวิจัย พรพรรณ สุขุมพินิจ และ สราวุธ แสงสว่างโชติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
11 2561 การศึกษากำลังดัดของรั้วคอนกรีตผสมน้ำยางพารา
งานวิจัย พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12 2561 การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากการจัดการเรียนการสอนด้วย KDA โมเดล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย พิม แสนบุญศิริ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งกล้วยไข่
งานวิจัย ภัทราวดี ศิริอำนวยลาภ และ วัชรี วรัจฉรียกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 2561 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ภูวดล บัวบางพลู และคณะ คณะครุศาสตร์
15 2561 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนา สมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วราลี ถนอมชาติ และ นภัส ศรีเจริญประมง คณะครุศาสตร์
16 2561 ดีเอ็นเอบาร์โค้ด เพื่อการจำแนกชนิดปลาในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ และ ชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 2561 การสี่อสารความเชื่อจากสัญญะในพิธีกรรมของศิลปินละครเท่งตุ๊กจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สมพงษ์ เส้งมณีย์ รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น สริยาภา คันธวัลย์ บวรสรรค์ เจี่ยดำรง และจำเริญ คังคะศรี คณะนิเทศศาสตร์
18 2561 การยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์กล้วยไข่ตาก
งานวิจัย สุนี ศักดาเดช และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 2561 คุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลินทรีย์ของน้ำผึ้งชันโรงจากแหล่งอาหารในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
20 2561 การจัดการความหมายและการบริโภคสัญญะอัญมณีจันท์
งานวิจัย เหมือนฝัน คงสมแสวง , สมพงษ์ เส้งมณีย์ และ บวรสรรค์ เจี่ยดำรงค์ คณะนิเทศศาสตร์