ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


แสดงรายการประวัตินักวิจัยทั้งหมด

เลือกหน่วยงาน
แสดงรายการประวัตินักวิจัย 598 คน
# ชื่อ / ตำแหน่งทางวิชาการ / คณะ
1. นางกุลพร พุทธมี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
2. นางสาวคณิสร ล้อมเมตตา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
3. นางสาวจิรพร สวัสดิการ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
4. นางสาวดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
5. นางสาวเดือนรุ่ง เบญจมาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
6. นายถาวร ฉิมเลี้ยง รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
7. นายทรงศักดิ์ มิ่นกระโทกคณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
8. นางสาวนงนุช ชนะสิทธิ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
9. นางสาวเบญจพร ตั้งเกษมสันติ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
10. นางสาวปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
11. นายพรชัย เหลืองวารี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
12. นางสาวพรพรรณ สุขุมพินิจคณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
13. นางสาวพิกุล นุชนวลรัตน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
14. นางสาวพิชยา ณรงค์พงศ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
15. นายพิชัย สราญรมย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
16. นายเลิศชัย จิตร์อารี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
17. นางวรวรรณ สังแก้วคณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
18. นางสาววริศชนม์ นิลนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
19. นายวัชรวิทย์ รัศมี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย
20. นางสาววิกันยา ประทุมยศ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลวิจัย