ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
1 2563 ผลกระทบต่อการเปิดวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
งานวิจัย ธนกร ภิบาลรักษ์ และคณะ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2 2559 การศึกษาองค์ความรู้ของบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด
งานวิจัย ปัญญา วงศ์ต่าย, ปราโมทย์ สุวรรณา และแสงอุทิศ พรมเมือง สำนักศิลปวัฒนธรรม
3 2556 การศึกษาอัตลักษณ์และคุณค่าหัตถกรรมท้องถิ่นสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ปราโมทย์ สุวรรณา, อาจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย สำนักศิลปวัฒนธรรม