ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
1 2564 การเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ที่พบในสวนยาง ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
งานวิจัย เสาวภา สุราวุธ และ ชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 2564 การประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศเพื่อประเมินความเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศในเขตชุมชนของเทศบาลเมืองจันทบุรี
งานวิจัย จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ และ ศุทธินี เมฆประยูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 2564 การพัฒนาการดำเนินการแบบของทีเซงและการประมวลผลสัญญาณ
งานวิจัย อนันตชัย แปดเจริญ , ดวงกมล กิจควร และ นาคนิมิตร อรรคศรีวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 2564 การศึกษาความเป็นได้ในการผลิตไวน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล, คิดชาย อุณหศิริกุล และ เดือนเต็ม ทองเผือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 2564 การพัฒนาเครื่องปรุงสำเร็จรูปหน่อกระวานอบแห้งและน้ำมันกระวาน สำหรับไก่ต้มกระวาน
งานวิจัย เดือนเต็ม ทองเผือก และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 2564 สารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากข้าวพันธุ์ลายปลาทอง
งานวิจัย พิมใจ สุวรรณวงค์ , วัชรี วรัจฉรียกุล และ สิริกร ชัสวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 2563 คุณภาพการนอนหลับ และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ในอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิทมา ธรรมเจริญ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 2563 การพัฒนาวิธีวัดค่าสีสำหรับวิเคราะห์ค่าไอโอดีนในน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชด้วยกล้องสมาร์ทโฟน
งานวิจัย นิภัทร เปี่ยมอรุณ และ นันทพร มูลรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 2563 การฟื้นฟูภาพแบบแบ่งส่วน โดยใช้วิธีสันปันน้ำเพื่อประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์เบื้องต้น
งานวิจัย ชวนพิศ มังคละ และ ไพรวรรณ วงษ์สาสิลไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 2563 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการมูลฝอยในตำบลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ , ภัทร ศรีสรวล และ สุทธินันท์ โสตวิถี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 2563 วิภัชนัยอินทิวชันนิสติกบนปริภูมิอิงระยะแบบบี
งานวิจัย พีรเชษฐ์ บุญพัชรเจริญ , จิราพร จันวิเศษ และ ภาษิต ลิ้มประยูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 2563 วิธีการทำซ้ำสำหรับปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดและการทำภาพมัวให้ชัดเจน
งานวิจัย ดวงกมล กิจควร และ อนันตชัย แปดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 2563 การขยายเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 และผลของเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ต่อการควบคุม โรคตับอักเสบเฉียบพลันในกุ้งขาวแวนนาไม
งานวิจัย เสาวภา สุราวุธ, กัญญารัตน์ สุนทรา และวิญญู ภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 2563 อิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโน
งานวิจัย ธนพัฒน์ ถิระวุฒิ และ สมยศ ศรีคงรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 2563 ศักยภาพของแบคทีเรียที่แยกได้จากดินในจังหวัดจันทบุรีในการย่อยสลายไกลโฟเสท
งานวิจัย จิรภัทร จันทมาลี และ วัชรี วรัจฉรียกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 2563 การผลิตสารทำให้เกิดเจลจากเปลือกทุเรียนเพื่อนำไปใช้ในการผลิตแยม จากผลไม้ที่มีราคาตกต่ำในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล , คิดชาย อุณหศิริกุล และ อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 2563 การผลิตสารทำให้เกิดเจลจากเปลือกทุเรียนเพื่อนำไปใช้ในการผลิตแยม จากผลไม้ที่มีราคาตกต่ำในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล , คิดชาย อุณหศิริกุล และ อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 2562 แบคทีเรียละลายฟอสเฟตที่คัดแยกจากดินสวนผลไม้และศักยภาพในการใช้งานในรูปแบบหัวเชื้อจุลินทรีย์มีประโยชน์ทางการเกษตร
งานวิจัย จิรภัทร จันทมาลี และ วิญญู ภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 2562 คุณลักษณะและการประเมินค่าถ่านอัดแท่งจากผลผลิตเหลือทิ้งจากพืชสวน ในท้องถิ่นจันทบุรี
งานวิจัย วิชลัดดา อุ่นสะอาด และ นิคม ผึ่งคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 2562 การฟื้นฟูและการอนุรักษ์กล้วยไม้ลิ้นมังกรในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
งานวิจัย ณมนรัก คำฉัตร และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี