ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
1 2564 การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการต่อการเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตของนักศึกษา คณะครุศาสตร์
งานวิจัย อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ และ หทัยชนก อินลบ คณะครุศาสตร์
2 2564 การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) และการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นตอน
งานวิจัย ธีรพงษ์ จันเปรียง , เจนวิทย์ วารีบ่อ และ อติราช เกิดทอง คณะครุศาสตร์
3 2564 การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) และการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นตอน
งานวิจัย ธีรพงษ์ จันเปรียง, เจนวิทย์ วารีบ่อ และ อติราช เกิดทอง คณะครุศาสตร์
4 2564 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง คำทับศัพท์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Math League สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย นที ยงยุทธ และ สุนิตย์ตา เย็นทั่ว คณะครุศาสตร์
5 2564 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัว ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย เจนวิทย์ วารีบ่อ, ธีรพงษ์ จันเปรียง และ อติราช เกิดทอง คณะครุศาสตร์
6 2564 การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมแอโรบิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร และ ณัฐพงษ์ จรทะผา คณะครุศาสตร์
7 2564 การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย นิศากร หวลจิตร์ และคณะ คณะครุศาสตร์
8 2564 รูปแบบการปฏิบัติตนตามหลักการครองใจคนของครูในโรงเรียนจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย พัชรินทร์ รุจิรานุกูล และ อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ คณะครุศาสตร์
9 2564 ภาพตัวแทนเด็กดีในข่าวสังคมออนไลน์
งานวิจัย สริตา ปัจจุสานนท์ และ พัชรินทร์ เสือสาวะถี คณะครุศาสตร์
10 2563 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ , ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร และ ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ คณะครุศาสตร์
11 2563 แนวทางการสร้างเสริมสมรรถภาพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย พัชรินทร์ รุจิรานุกูล , อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ และ สุรีย์มาศ สุขกสิ คณะครุศาสตร์
12 2563 สุขภาพจิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาสุขภาพจิต : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ และ พัชรินทร์ รุจิรานุกูล คณะครุศาสตร์
13 2563 วิเคราะห์บุคลิกภาพของตัวละคร ในเรื่องสั้นของเดือนวาด พิมวนา
งานวิจัย กรฎา สุขุม และ สริตา ปัจจุสานนท์ คณะครุศาสตร์
14 2563 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำในภาษาไทย จากผลการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
งานวิจัย พัชรินทร์ เสือสาวะถี และ ฐิติกาญจน์ ใจไมตรี คณะครุศาสตร์
15 2563 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย
งานวิจัย วราลี ถนอมชาติ และ เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ คณะครุศาสตร์
16 2563 เรื่องเล่าประจำถิ่นจังหวัดจันทบุรี บทบาทการสร้างพื้นที่เพื่อจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
งานวิจัย สมปอง มูลมณี และ กรฎา สุขุม คณะครุศาสตร์
17 2563 การพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (4C) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
งานวิจัย ธีรพงษ์ จันเปรียง , เจนวิทย์ วารีบ่อ และ สมปอง มูลมณี คณะครุศาสตร์
18 2562 สมรรถนะมาตรฐานสำหรับนักศึกษาครู สาขาวิชาพลศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
งานวิจัย ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ และ ณัฐพงษ์ จรทะผา คณะครุศาสตร์
19 2562 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน ตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย
งานวิจัย วราลี ถนอมชาติ และ นภัส ศรีเจริญประมง คณะครุศาสตร์
20 2562 การพัฒนาโมเดลการวัดสการพัฒนาโมเดลการวัดสมรรถนะครูผู้ช่วยตามความต้องการจำเป็นในมุมมอง ของครูในภาคตะวันออกมรรถนะครูผู้ช่วยตามความต้องการจำเป็นในมุมมองของครู ในภาคตะวันออก
งานวิจัย เจนวิทย์ วารีบ่อ และสวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร คณะครุศาสตร์