ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
1 2564 การส่งเสริมการรับรู้กฎหมายลิขสิทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
งานวิจัย ชินะกานต์ แสงอำนาจ, เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ และ อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
2 2563 ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุในการได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ: ศึกษาเฉพาะปัญหาในพื้นที่เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาทิตยา โภคสุทธิ์ และคณะ คณะนิติศาสตร์
3 2563 ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุในการได้รับความช่วยเหลือ ที่เหมาะสมจากรัฐ ศึกษาเฉพาะพื้นที่เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาทิตยา โภคสุทธิ์ และคณะ คณะนิติศาสตร์
4 2562 ปัญหาการกำหนดเงื่อนไขและการเบิกสิทธิประโยชน์ชราภาพตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533
งานวิจัย อุลิช ดิษฐปราณีต และคณะ คณะนิติศาสตร์
5 2561 การใช้รูปแบบ IK Model ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
งานวิจัย ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย และคณะ คณะนิติศาสตร์
6 2561 การศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการจัดตั้งยุติธรรมชุมชนเพื่อระงับข้อพิพาท : ศึกษาเฉพาะพื้นที่อาเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กุลปราณี ศรีใย , ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ คณะนิติศาสตร์
7 2560 ปัญหาทางกฎหมายในการอนุรักษ์ช้างป่าโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าในตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กุลปราณี ศรีใย และคณะ คณะนิติศาสตร์
8 2560 การศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติซื้อขายสินค้าล่วงหน้า พ.ศ. 2546 : ศึกษากรณียางพาราในเขตจันทบุรี
งานวิจัย กุลปราณี ศรีใย , ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ และ ถิรดา กิตติเวช คณะนิติศาสตร์
9 2560 ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากฏหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของช้างป่า : กรณีศึกษาอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ใยแก้ว ศีลรักษ์ และคณะ คณะนิติศาสตร์
10 2559 ปัญหาการทางานของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี : ศึกษากรณีค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าชดเชย
งานวิจัย ปองปรีดา ทองมาดี และคณะ คณะนิติศาสตร์
11 2559 ปัญหาการทำงานของคนต่างด้าวในเขตจังหวัดจันทบุรี : ศึกษากรณีค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าชดเชย
งานวิจัย อาจารย์ปองปรีดา ทองมาดี และคณะ คณะนิติศาสตร์
12 2559 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีบังคับใช้กฎหมายกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา
งานวิจัย อาจารย์ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์, อาจารย์ณัชชา ฮาเกมันน์ คณะนิติศาสตร์
13 2559 ปัญหาการคุ้มครองแรงงานที่รับไปทำที่บ้านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 : ศึกษาเฉพาะผู้รับงานไปทำที่บ้านในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ณัชชา ฮาเกมันน์ และคณะ คณะนิติศาสตร์
14 2559 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใช้กฎหมายกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างไทยและกัมพูชา
งานวิจัย ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์, ณัชชา เมืองสง และ ทวีชัย สังข์ประสาท คณะนิติศาสตร์
15 2559 ข้อเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากการกระทำของช้างป่า : กรณีศึกษาอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ใยแก้ว ศีลรักษ์ และคณะ คณะนิติศาสตร์
16 2558 ประสิทธิผลในการบังคับใช้ พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนตำบล พ.ศ. 2551 : กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต, อาจารย์ขวัญศิริ เจริญทรัพย์ คณะนิติศาสตร์
17 2558 ผลกระทบและมาตรการแก้ไขทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดจันทบุรี : การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายก่อนและหลังประกาศนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
งานวิจัย อาจารย์ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย, รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ คณะนิติศาสตร์
18 2558 การศึกษาปัญหากฎหมายของชาวประมงในอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ชินะกานต์ แสงอำนาจ,อาจารย์ศุภกร องค์วิกรม คณะนิติศาสตร์
19 2558 การศึกษาปัญหากฎหมายของชาวประมงใน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ชินะกานต์ แสงอำนาจ , มัลลิกา พินิจจันทร์ และ นิสิตา เศรษฐาไชย คณะนิติศาสตร์
20 2558 การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ.2551 : ศึกษากรณ๊วัดในเขตจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ปองปรีดา ทองมาดี และคณะ คณะนิติศาสตร์