ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
1 2565 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เพื่อสอดรับกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สมพงษ์ เส้งมณีย์, เหมือนฝัน คงสมแสวง และ สุทธินันท์ โสตวิถี คณะนิเทศศาสตร์
2 2564 กระบวนการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร และประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติ และ พรพิมล สงกระสันต์ คณะนิเทศศาสตร์
3 2562 การสื่อสารสุขภาพ และการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในกลุ่มสตรีผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กาญจนา สมพื้น และ รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น คณะนิเทศศาสตร์
4 2562 การส่งเสริมอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สมพงษ์ เส้งมณีย์ , บวรสรรค์ เจี่ยดำรง และ เหมือนฝัน คงสมแสวง คณะนิเทศศาสตร์
5 2561 การสี่อสารความเชื่อจากสัญญะในพิธีกรรมของศิลปินละครเท่งตุ๊กจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สมพงษ์ เส้งมณีย์ รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น สริยาภา คันธวัลย์ บวรสรรค์ เจี่ยดำรง และจำเริญ คังคะศรี คณะนิเทศศาสตร์
6 2561 การจัดการความหมายและการบริโภคสัญญะอัญมณีจันท์
งานวิจัย เหมือนฝัน คงสมแสวง , สมพงษ์ เส้งมณีย์ และ บวรสรรค์ เจี่ยดำรงค์ คณะนิเทศศาสตร์
7 2561 แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า กรณีศึกษา : ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา และ สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล คณะนิเทศศาสตร์
8 2561 การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว
งานวิจัย อภิวรรณ ศิรินันทนา , เสาวนีย์ วรรณประภา และ กรรณิกา พงษ์ชัย คณะนิเทศศาสตร์
9 2561 ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กาญจนา สมพื้น , พรพิมล สงกระสันต์ และ กรองทอง จุลิรัชนีกร คณะนิเทศศาสตร์
10 2561 การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ แคะ ค้น คิด คาย ครบ (5K Model) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ทอมมี่ เจนเสน และคณะ คณะนิเทศศาสตร์
11 2561 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตลาดชุมชนบ้านตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สุทธินันท์ โสตวิถี , วิฆเนศวร ทะกอง และ ภารดี พึ่งสำราญ คณะนิเทศศาสตร์
12 2561 การศึกษาผลการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยแบบจำลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน
งานวิจัย สมพงษ์ เส้งมณีย์ และคณะ คณะนิเทศศาสตร์
13 2560 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในการสร้างภาพลักษณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ภารดี พึ่งสำราญ และคณะ คณะนิเทศศาสตร์
14 2560 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจันทบุรี
งานวิจัย นิสากร ยินดีจันทร์ และคณะ คณะนิเทศศาสตร์
15 2560 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมของกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ ผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา , บดินทร์ ปั้นบำรุงกิจ และ สมพงษ์ เส้งมณีย์ คณะนิเทศศาสตร์
16 2560 กลยุทธ์การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิฆเนศวร ทะกอง , สุทธินันท์ โสตวิถี และ มารุตพงศ์ เจริญขวัญ คณะนิเทศศาสตร์
17 2559 การเสริมสร้างศักยภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา และสุทธินันท์ โสตวิถี คณะนิเทศศาสตร์
18 2559 การเสริมสร้างศักยภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี, อาจารย์รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น คณะนิเทศศาสตร์
19 2559 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในประเด็นสาธารณะ : แนวทางการฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการธนาคารปูม้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งานวิจัย อาจารย์ภารดี พึ่งสำราญ, อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี คณะนิเทศศาสตร์
20 2559 ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์กาญจนา สมพื้น คณะนิเทศศาสตร์