ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
1 2565 ระบบสาธิตสูบน้ำบาดาลน้ำตื้นพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน
งานวิจัย ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล , กฤษณะ จันทสิทธิ์ และ ธีระวัฒน์ ชื่นอัศดงคต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 2564 การประดิษฐ์ยาสีร้อนสำหรับงานเครื่องประดับจากการใช้วัตถุดิบหลัก (แร่ควอตซ์) ในแหล่งจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สุรพงษ์ ปัญญาทา, ภัทรา ศรีสุโข และ ภัทรบดี พิมพ์กิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 2564 รถเข็นขนส่งผลไม้ด้วยพลังงานไฟฟ้า สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤษณะ จันทสิทธิ์ , คมสัน มุ่ยสี และ ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 2564 ระบบสูบน้ำเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนฐานรากในระดับครัวเรือน
งานวิจัย ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล , กฤษณะ จันทสิทธิ์ และ ธีระวัฒน์ ชื่นอัศดงคต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 2564 การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกกล้วยน้ำว้าโดยใช้แป้งข้าวโพดเป็นตัวประสาน
งานวิจัย ปัญญา วงศ์ต่าย และ คมสัน มุ่ยสี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 2564 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ใน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ศศินภา บุญพิทักษ์ , ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และ ภัสสร บุญพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 2564 การพัฒนาถังขยะมูลฝอยในชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 2564 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ศศินภา บุญพิทักษ์, ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และ ภัสสร บุญพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 2564 การพัฒนาเทคนิคการแปรรูปเศษพลอยทัวร์มาลีนเหลือทิ้งจากกระบวนการเจียระไนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยกระบวนการออกแบบ
งานวิจัย ภัทรา ศรีสุโข และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 2564 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโซ่อุปทานการส่งออกมังคุดในภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
งานวิจัย สำราญ ชำโสม และ กฤติยา เกิดผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 2564 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อประเมินผู้ส่งมอบวัตถุดิบของผู้ผลิตผลไม้แปรรูป
งานวิจัย กฤติยา เกิดผล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12 2564 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบกรองด้วยแมงกานีสกรีนแซนด์กับระบบกรองแก้วเพื่อกำจัดเหล็กและแมงกานีสในน้ำบาดาล
งานวิจัย เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13 2564 การสร้างสรรค์ตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบด้วยองค์ความรู้ ด้านวัสดุเรซิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอย จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ภัทรบดี พิมพ์กิ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 2564 การออกแบบของที่ระลึกของชุมชนริมน้ำจันทบูร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ศาสตรพันธุ์ บุญน้อย, สิริวิภา วิมุกตายน และ พนม จงกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 2563 ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แรงดันสูงควบคุมระยะไกล สำหรับลดค่ากระแสไฟฟ้าในครัวเรือน
งานวิจัย ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล , กฤษณะ จันทสิทธิ์ และ ธีระวัฒน์ ชื่นอัศดงคต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16 2563 ตู้ปลูกผักไร้ดินด้วยหลอดไฟปลูกต้นไม้ และระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ สำหรับกลุ่มชุมชนตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤษณะ จันทสิทธิ์ , คมสัน มุ่ยสี และ ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 2563 ผลกระทบของน้ำยางข้นต่อกำลังอัดและการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตกำลังสูง
งานวิจัย จักรพันธุ์ วงษ์พา , สินาด โกศลานันท์ และ ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18 2563 ระบบควบคุมอุณหภูมิการนึ่งฆ่าเชื้อก้อนวัสดุเพาะเห็ดด้วยไอน้ำอัตโนมัติ
งานวิจัย ประพัน ลี้กุล และ พรพิมล ฉายแสง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19 2563 ระบบควบคุมการอบแห้งเห็ดหลินจืออัจฉริยะด้วยการเรียนรู้ของ โครงข่ายประสาทเทียม
งานวิจัย พรพิมล ฉายแสง และ ประพัน ลี้กุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20 2563 การออกแบบและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับโดยใช้วิธีการฝังพลอยในเซรามิก
งานวิจัย ภัทรา ศรีสุโข , นฤมล เลิศคำฟู และ กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม