ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
41 2563 การพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (4C) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
งานวิจัย ธีรพงษ์ จันเปรียง , เจนวิทย์ วารีบ่อ และ สมปอง มูลมณี คณะครุศาสตร์
42 2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่และแฮมเบอร์เกอร์ไก่โดยใช้น้ำพริกแกงป่าแสนตุ้ง
งานวิจัย พรชัย เหลืองวารี , หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ และ นภาพร จิตต์ศรัทธา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
43 2563 การผลิตสารทำให้เกิดเจลจากเปลือกทุเรียนเพื่อนำไปใช้ในการผลิตแยม จากผลไม้ที่มีราคาตกต่ำในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล , คิดชาย อุณหศิริกุล และ อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44 2563 การผลิตสารทำให้เกิดเจลจากเปลือกทุเรียนเพื่อนำไปใช้ในการผลิตแยม จากผลไม้ที่มีราคาตกต่ำในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล , คิดชาย อุณหศิริกุล และ อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี