ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2561 การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ถาวร ฉิมเลี้ยง , สุพร สังข์สุวรรณ และ คณิสร ล้อมเมตตา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 2561 การขยายพันธุ์เนตรม่วงในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ์
งานวิจัย พรพรรณ สุขุมพินิจ และ สราวุธ แสงสว่างโชติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3 2561 คุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลินทรีย์ของน้ำผึ้งชันโรงจากแหล่งอาหารในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ และคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 2561 การใช้ถั่วพูเป็นวัตถุดิบโปรตีนในอาหารปลานิล
งานวิจัย สราวุธ แสงสว่างโชติ และ พรพรรณ สุขุมพินิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5 2561 ผลของอบเชย โป๊ยกั๊ก และกัมอะราบิกต่อเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงอกร่อง
งานวิจัย พิกุล นุชนวลรัตน์ , คณิสร ล้อมเมตตา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6 2561 การศึกษาวิธีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานในแปลงปลูกพืชปลอดสารเคมีในอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วัชรวิทย์ รัศมี และ อัจฉรา บุญโรจน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 2561 รูปแบบการจัดการประมงที่เหมาะสมสำหรับทรัพยากรประมงปูแสม (Episesarma mederi, E. versicolor, E. singaporensis) ในป่าชายเลนจังหวัดตราด
งานวิจัย สนธยา กูลกัลยา และ อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8 2561 ผลของโพแทสเซียมไนเตรท ยูเรีย ไทโอยูเรีย และจิบเบอเรลลิน ต่อการกระตุ้น การแตกใบอ่อน เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทองนอกฤดูกาล
งานวิจัย วิกันยา ประทุมยศ , สมชาย ชคตระการ และ เลิศชัย จิตร์อารี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
9 2561 รูปแบบการจัดการประมงที่เหมาะสมสำหรับทรัพยากรประมงปูแสม (Episesarma mederi, E. versicolor, E. singaporensis) ในป่าชายเลนจังหวัดตราด
งานวิจัย สนธยา กูลกัลยา และ อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
10 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผลหม่อน
งานวิจัย จิรพร สวัสดิการ และ เดือนรุ่ง เบญจมาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร