ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ผลของโพแทสเซียมไนเตรท ยูเรีย ไทโอยูเรีย และจิบเบอเรลลิน ต่อการกระตุ้น การแตกใบอ่อน เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทองนอกฤดูกาล
Effect of Potassium Nitrate, Urea, Thaiourea and Gibberellin to Enhance Young Leave Burst as the Advance Method for Producing Durian var. Monthong Off Season
วิกันยา ประทุมยศ , สมชาย ชคตระการ และ เลิศชัย จิตร์อารี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2561
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-04-10 17:21:47

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ผู้วิจัย