ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นางวรวรรณ สังแก้ว
Mrs
ไทย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

55/2
จันทนิมิต
080-6441115
worrawon.s@hotmail.com


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
0

ปริญญาตรี
0

ปริญญาเอก
0

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ