ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นางสาวจิรพร สวัสดิการ
Miss liraporn Sawasdikarn
ไทย
อาจารย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

71/6
ท่าแฉลบ
ตลาด
ท่าแฉลบ
22000
085-9645487
jsawasdikarn@yahoo.com

jsawasdikarn@yahoo.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
วท.ม.
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ม.เกษตรศาสตร์
ไทย
2555

ปริญญาตรี
วท.บ.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ม.เกษตรศาสตร์
ไทย
2545

ปริญญาเอก
0

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ

1. วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
- อื่น ๆ