ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นายพรชัย เหลืองวารี
Mr pornchai Luangvaree
ไทย
อาจารย์
เกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

22/65
ท่าช้าง
22000
084-0563262
luangvaree_p@hotmail.com

luangvaree_p@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
วท.ม.
สัตวศาสตร์
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไทย
2554

ปริญญาตรี
วท.บ.
สัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ไทย
2550

ปริญญาเอก
0

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ

1. เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
- ทรัพยากรพืช
- ทรัพยากรสัตว์