ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research


รายการข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลประวัตินักวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว

นางสาวเบญจพร ตั้งเกษมสันติ์
Miss
ไทย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41/4
รักศักดิ์ชมูล
ท่าช้าง
รักศักดิ์ชมูล
089-4878104
kbenja51@hotmail.com


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
0

ปริญญาตรี
0

ปริญญาเอก
0

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญ