ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
121 2557 การพัฒนาระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติสำหรับรถนั่งผู้พิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่
งานวิจัย อาจารย์คมสัน มุ่ยสี และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
122 2557 การพัฒนาจักรยานไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติเพื่อชุมชนบ้านท่าศาลา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์กฤษณะ จันทสิทธิ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
123 2557 ศึกษาค่าพลังงานถ่านอัดแท่งจากไม้เงาะผสมกับกะลามะพร้าว
งานวิจัย อาจารย์ไชยวัฒน์ จวงทอง และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
124 2556 แผนงานวิจัยการเสริมสร้างฐานรากของเกษตรกรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยการสร้างกระบวนการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาชาวบ้าน แบบบูรณาการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านไทรนอง ตำบลสองพี่น้อง กลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้งกระเบน ตำบลคลองขุด และกลุ่มข้าวชุมชน ตำบลตะปอน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
125 2556 การลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยบ้านไทรนองจากการใช้น้ำส้มควันไม้เปลือกทุเรียนและเปลือกหอยนางรม เป็นส่วนผสมในการผลิตเพื่อนำไปสู่การลดใช้ปุ๋ยเคมีอย่างยั่งยืน
งานวิจัย รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
126 2556 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้ง กลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งานวิจัย นายศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
127 2556 การสร้างคุณค่าและมูลค่าผลผลิตข้าวสารสู่ตลาดผู้บริโภคโดยการเสริมสร้างฐานรากของกลุ่มข้าวชุมชนตำบลตะปอนแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
งานวิจัย อาจารย์เดชา วงศ์แก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
128 2556 การศึกษาและวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายในโรงพยาบาล(กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี)
งานวิจัย อาจารย์กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
129 2556 การศึกษาและวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ศศินภา บุญพิทักษ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
130 2556 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการขยะรีไซเคิลและการเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล กรณีศึกษา ชุมชนย่อยที่ 7 เทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย, อาจารย์ดวงมณี ทองคำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
131 2556 การศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าที่ผสมขี้เถ้าจากเตาเผาขยะ
งานวิจัย อาจารย์พงศธร จันทร์ตรี และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
132 2556 การใช้การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการจำแนกประเภทของระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
งานวิจัย อาจารย์กฤติยาภรณ์ คุณสุข และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
133 2556 การศึกษาวิธีการปรับปรุงโครงการสร้างอาคารในประเทศไทยให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสม
งานวิจัย อาจารย์ชาตรี งามเสงี่ยม, อาจารย์พงศธร จันทร์ตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
134 2556 การออกแบบและสร้างเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สชีวมวลจากเปลือกผลไม้โดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น
งานวิจัย อาจารย์อาทิตย์ คำต่าย, อาจารย์ไชยวัฒน์ จวงทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
135 2556 การวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อนจากน้ำมันดำที่ได้จากการกำจัดยางในรถจักรยานยนต์ที่เหลือใช้ประโยชน์
งานวิจัย อาจารย์ไชยวัฒน์ จวงทอง, อาจารย์อาทิตย์ คำต่าย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
136 2556 แนวโน้มของอุณหภูมิ และปริมาณน้ำฝนของลุ่มน้ำจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม