ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากสิ่งปฏิกูลมนุษย์
The production system of roduction biogas from human waste
ไชยวัฒน์ จวงทอง , วยากร อุดมโภชน์ และ โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2558
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 14:14:00