ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การสร้างระบบฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์วิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Creating Thesis Database Systerm of Logistics Engineering in Rambhai Barni Rajabhat University
อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง,อาจารย์สำราญ ชำโสม,อาจารย์กฤติยา เกิดผล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2558
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ของสาขาวิศวกรรม โลจิสติกส์ ในการนำเสนอข้อมูลเล่มปริญญานิพนธ์และเล่มโครงงานสหกิจศึกษาบนเว็บไซต์โดยปัญหาที่พบคือ ไม่มีฐานข้อมูล เล่มปริญญานิพนธ์เสียหาย ชำรุด สูญหาย ไม่สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล จึงได้มีการจัดสร้างและออกแบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์ ในรูปแบบเว็บไซต์ ในการออกแบบระบบฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์วิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังสาเหตุและผล จากนั้นนำเอาโปรแกรมสำเร็จรูป Joomla เข้ามาดำเนินการสร้างระบบฐานข้อมูลตามหลักการออกแบบ โดยกำหนดโครงสร้างของเว็บไซต์ กำหนดการเชื่อมโยงระหว่างเพจ โดยมีการวางรูปแบบเว็บเพจแต่ละหน้าให้มีความสอดคล้องกัน เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจึงได้นำไปลงทะเบียนเพื่อขอพื้นที่ให้บริการ ( Web Hosting )และได้ทำการอัพโหลดเว็บไซต์ ได้ชื่อโดเมนเป็น www.logisticrbru.comและได้นำไปใช้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อความรู้และข้อมูลวิชาการโดยให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และผู้ที่สนใจเข้าไปใช้งาน ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ก่อนที่จะมีระบบฐานข้อมูล ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 22.92 หลังจากดำเนินการจัดสร้างระบบฐานข้อมูล ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 83.15
The research purposed to design and create a website of Logistics Engineeringin presenting information of theses and co-operative education projects on it. The problem is found No database. thesis is damaged. Lost. Not easy to find information. It has created and designed an online database. In website format In Database Design, Logistics Engineering-Thesis data was analyzed to find the cause of the problem using the cause and effect diagram.Then take the Joomla software to create a database based on the design principles.Design the structure of the site. Schedule links between pages and layout of each web page to be consistent. Once completed, it has been registered for the Web Hosting service.And have uploaded the site. Get a domain name www.logisticrbru.comAnd used as a hub for connecting knowledge and academic information to students in Logistics Engineering, and interested User Satisfaction Survey before Database System. The average was 22.92%.And after Database System. The average satisfaction was 83.15 percent.
วิศวกรรมโลจิสติกส์
Logistics Engineering
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-27 11:30:00