ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรี
ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ, อาจารย์นิพนธ์ วุฒิชัย, อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี, อาจารย์เรืองอุไร วรรณโก
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00