ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาคนไทยเชื้อสายชองของจังหวัดจันทบุรี
ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2558
สกอ.ภายใต้โครงการอุดมศึกษา
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00