ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาจารย์ติยาพร ธรรมสนิท, อาจารย์บดินทร์ ปั้นบำรุงกิจ, อาจารย์ ดร.ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ, นายธีรชัย วะนากลาง
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00