ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบเครื่องประดับ 3 มิติ จากมหาวิทยาลัยสู่ผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรี
อาจารย์กฤตติยา สัตย์พานิช, ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ผศ.ฉวี สิงหาด, อาจารย์กฤษณา ถนอมธีระนันท์, นายธีรวุฒิ สุทธิประภา, นางสาววนิดา หาญเขมร
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00