ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อน้ำหนักทารกแรกเกิดในภาคตะวันออก
อาจารย์วิทมา ธรรมเจริญ, อาจารย์นิทัศนีย์ เจริญงาม, อาจารย์ญาดาภา โชติดิลก, นางสาวสุวรรณา กระจ่าง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00