ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
อาจารย์ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ, อาจารย์ราตรี พิงกุศล, อาจารย์นภา จันทร์ตรี
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00